Belen

Teams /  Costa Rica  / Belen 
Belen have 0 Fans
 
 
 
 

All Belen Results (season to date)

Related Videos Found
Primera Division - Sunday 24th August
  Belen  
  CS Cartaginés
Yellow Card
R. Ramírez (71`)
Yellow Card
C. Acosta (55`)
Yellow Card
A. Arrieta (28`)
(0-0)
Goal
L. Bostal (85`)
Primera Division - Sunday 17th August
CS Herediano  
1-1
  Belen
Goal
Y. Arias (81`)
(0-1)
Goal
B. Vega (43`)
- Sunday 27th July
CS Herediano  
2-0
  Belen
Primera Division - Sunday 20th April
Deportivo Saprissa  
4-0
  Belen
Goal (Pen)
C. Saucedo (90`)
Yellow Card
K. Waston (84`)
Yellow Card
M. Russell (84`)
Goal
D. Ramírez (83`)
Goal
C. Saucedo (55`)
Goal
D. Colindres (38`)
(1-0)
Yellow Card
E. Sánchez (59`)
Yellow Card
A. Contreras (53`)
Primera Division - Friday 18th April
LD Alajuelense  
1-0
  Belen
Goal
K. Gutiérrez (63`)
(0-0)
Primera Division - Sunday 13th April
  CS Cartaginés  
  Belen
Yellow Card
N. Monge (90`)
Yellow Card
A. Flores (90`)
Yellow Card
J. Madrigal (87`)
Goal
J. Madrigal (45`)
(1-0)
Yellow Card
F. Chávez (90`)
Yellow Card
J. Varela (85`)
Goal
A. Duarte (73`)
Goal
A. Santana (62`)
Yellow Card
A. Contreras (52`)
Yellow Card
E. Sánchez (35`)
Yellow Card
A. Duarte (32`)
Yellow Card
J. Chan (24`)
Primera Division - Friday 4th April
CS Herediano  
0-1
  Belen
Yellow Card
C. Montero (77`)
(0-0)
Goal
B. Vega (90`)
Yellow Card
R. Chaves (89`)
Yellow Card
R. Ramírez (76`)
Yellow Card
J. Chan (29`)
Primera Division - Thursday 27th March
Santos de Guápiles  
0-1
  Belen
Yellow Card
W. Chévez (80`)
Yellow Card
C. Esquivel (73`)
(0-0)
Yellow Card
A. Santana (88`)
Yellow Card
L. Adams (78`)
Goal
L. Adams (76`)
Yellow Card
A. Arrieta (60`)
Yellow Card
A. Contreras (46`)
Primera Division - Sunday 9th March
Puntarenas  
0-2
  Belen
Yellow Card
R. Wong (75`)
(0-2)
Yellow Card
M. Chávez (90`)
Yellow Card
A. Santana (87`)
Goal
M. Camacho (40`)
Yellow Card
B. Vega (38`)
Goal
A. Duarte (10`)
Primera Division - Monday 3rd March
Uruguay  
3-0
  Belen
Goal
J. López (90`)
Yellow Card
J. Medina (71`)
Yellow Card
J. López (41`)
Goal
J. Moya (37`)
Goal
J. Moya (35`)
(2-0)
Yellow Card
K. Arrieta (81`)
Yellow Card
A. Arrieta (58`)
Primera Division - Monday 17th February
Limón  
3-0
  Belen
Yellow Card
L. Hernández (79`)
Goal
M. George (67`)
Goal
M. George (57`)
Yellow Card
D. Díaz (49`)
Goal
S. Calderón (18`)
(1-0)
Yellow Card
A. Santana (10`)
Primera Division - Saturday 8th February
AD Carmelita  
0-2
  Belen
Yellow Card
B. Poltronieri (56`)
Yellow Card
V. Ramírez (15`)
Yellow Card
J. Marrero (13`)
(0-1)
Red Card
D. Guzmán (90`)
Goal
A. Santana (90`)
Yellow Card
D. Guzmán (68`)
Yellow Card
A. Arrieta (33`)
Yellow Card
A. Contreras (26`)
Goal
A. Acuña (22`)
Primera Division - Sunday 26th January
Universidad de Costa Rica  
2-0
  Belen
Goal
J. Sibaja (44`)
Goal
L. Gómez (28`)
(2-0)
Yellow Card
A. Santana (62`)
Yellow Card
C. Acosta (54`)
Yellow Card
B. Vega (37`)
Primera Division - Thursday 16th January
Municipal Pérez Zeledón  
2-2
  Belen
Goal
H. Cooper (40`)
Yellow Card
B. Sánchez (34`)
Goal
L. Pérez (28`)
(2-1)
Goal
A. Duarte (65`)
Yellow Card
R. Chaves (57`)
Goal
J. Varela (4`)
Primera Division - Sunday 24th November
Uruguay  
0-1
  Belen
(0-1)
Yellow Card
E. Sánchez (39`)
Yellow Card
R. Leal (31`)
Yellow Card
C. Acosta (25`)
Goal
A. Duarte (18`)
Primera Division - Thursday 7th November
Limón  
1-0
  Belen
Yellow Card
L. Hernández (86`)
Goal
A. Espinoza (29`)
(1-0)
Primera Division - Sunday 27th October
AD Carmelita  
1-1
  Belen
Goal
J. Macotelo (71`)
Yellow Card
R. Mora (15`)
(0-1)
Yellow Card
R. Blanco (65`)
Yellow Card
R. Ramírez (59`)
Goal
C. Acosta (37`)
Primera Division - Sunday 6th October
Municipal Pérez Zeledón  
2-2
  Belen
Goal
F. Flores (66`)
Yellow Card
M. Ortiz (50`)
Yellow Card
M. Valerio (42`)
Goal
M. Ortiz (16`)
(1-1)
Goal
R. Ramírez (89`)
Goal
A. Arrieta (26`)
Yellow Card
R. Myrie (15`)
Primera Division - Thursday 26th September
  Deportivo Saprissa  
  Belen
Goal
D. Ramírez (90`)
Goal
M. Escoe (78`)
Red Card
M. Hernández (65`)
Yellow Card
Y. Tejeda (64`)
(0-0)
Yellow Card
L. Zumbado (89`)
Red Card
K. Pinnock (72`)
Red Card
Roberto Rojas (69`)
Yellow Card
R. Blanco (64`)
Yellow Card
R. Myrie (53`)
Yellow Card
A. Santana (26`)
Primera Division - Sunday 22nd September
CS Cartaginés  
2-0
  Belen
Goal
P. Herrera (85`)
Yellow Card
L. Torres (77`)
Yellow Card
E. Valverde (40`)
Goal
R. Brenes (24`)
(1-0)
Yellow Card
R. Blanco (57`)
Yellow Card
A. Duarte (51`)
Yellow Card
Roberto Rojas (31`)
Primera Division - Friday 13th September
  LD Alajuelense  
  Belen
Goal
Á. Sánchez (45`)
Yellow Card
P. López (30`)
(1-0)
Yellow Card
M. Chávez (90`)
Yellow Card
D. Arce (32`)
Primera Division - Thursday 5th September
  CS Herediano  
  Belen
Yellow Card
K. Soto (88`)
Yellow Card
J. Sánchez (82`)
Goal
M. Díaz (19`)
(1-0)
Yellow Card
D. Arce (69`)
Yellow Card
J. Chan (48`)
Yellow Card
J. Varela (11`)
Primera Division - Sunday 1st September
Santos de Guápiles  
2-2
  Belen
Yellow Card
A. Fernández (82`)
Yellow Card
E. Tourborne (46`)
Goal
K. Fajardo (19`)
Goal
C. Lagos (3`)
(2-0)
Yellow Card
J. Varela (84`)
Yellow Card
C. Carrillo (84`)
Goal
R. Blanco (80`)
Goal
C. Carrillo (68`)
Red Card
A. Arrieta (59`)
Yellow Card
A. Arrieta (49`)
Yellow Card
Joseph Mora (45`)
Primera Division - Wednesday 28th August
Universidad de Costa Rica  
1-1
  Belen
Goal
J. Vargas (90`)
Red Card
F. Paniagua (68`)
Yellow Card
L. Madrigal (35`)
Yellow Card
F. Paniagua (27`)
(0-1)
Yellow Card
J. Varela (73`)
Yellow Card
K. Pinnock (66`)
Yellow Card
Joseph Mora (62`)
Yellow Card
R. Blanco (41`)
Goal
J. Varela (40`)
Primera Division - Sunday 11th August
Puntarenas  
3-1
  Belen
Goal
D. Colindres (73`)
Yellow Card
R. Wong (41`)
Yellow Card
D. Colindres (36`)
Goal
D. Quirós (18`)
Yellow Card
B. Sánchez (17`)
Goal
D. Quirós (6`)
(2-1)
Yellow Card
C. Acosta (89`)
Red Card
C. Carrillo (62`)
Goal
A. Santana (34`)
Yellow Card
A. Santana (17`)
- Thursday 11th July
AD Carmelita  
1-2
  Belen
Primera Division - Sunday 28th April
CS Cartaginés  
2-3
  Belen
Yellow Card
H. Araúz (90`)
Red Card
E. Sirias (87`)
Yellow Card
D. Fonseca (62`)
Goal
A. Lezcano (50`)
Yellow Card
A. Lezcano (44`)
Goal
R. Brenes (22`)
(1-1)
Yellow Card
C. Méndez (90`)
Red Card
M. Mena (87`)
Goal
R. Blanco (67`)
Goal
A. Duarte (63`)
Yellow Card
C. Acosta (54`)
Yellow Card
A. Arrieta (44`)
Goal
G. Palacios (34`)
Primera Division - Wednesday 17th April
  Puntarenas  
  Belen
Goal
D. Quirós (68`)
Goal
B. Sánchez (60`)
Goal
J. Venegas (24`)
Goal
B. Sánchez (6`)
(2-2)
Yellow Card
J. Macotelo (77`)
Goal
C. Clark (40`)
Goal
R. Blanco (17`)
Primera Division - Sunday 7th April
Uruguay  
3-0
  Belen
Goal
M. Angulo (68`)
Yellow Card
J. Condega (64`)
Yellow Card
K. Brown (39`)
Goal
D. Myrie (36`)
Goal
R. Dawson (7`)
(2-0)
Yellow Card
A. Arrieta (25`)
Primera Division - Sunday 31st March
Santos de Guápiles  
2-1
  Belen
Yellow Card
M. Víquez (90`)
Goal
A. Fernández (87`)
Yellow Card
M. Callero (76`)
Yellow Card
O. Rodríguez (49`)
Goal
A. Fernández (4`)
(1-0)
Goal
G. Palacios (72`)
Yellow Card
C. Acosta (50`)
Primera Division - Sunday 10th March
AD San Carlos  
1-1
  Belen
Goal
J. Solís (76`)
Yellow Card
G. Jiménez (39`)
(0-1)
Yellow Card
O. Guzmán (31`)
Goal
E. Alfaro (25`)
Primera Division - Wednesday 27th February
CS Herediano  
3-1
  Belen
Goal
E. Ramírez (83`)
Goal
I. Gómez (44`)
Goal
M. Díaz (32`)
(2-0)
Goal
C. Clark (75`)
Yellow Card
A. Contreras (13`)
Primera Division - Tuesday 19th February
AD Carmelita  
3-0
  Belen
Yellow Card
M. Solano (90`)
Yellow Card
B. López (90`)
Yellow Card
F. Chavarría (74`)
Goal
B. López (67`)
Goal
A. Aguilar (48`)
Goal
E. Armijo (27`)
(1-0)
Yellow Card
A. Contreras (89`)
Yellow Card
G. Palacios (69`)
Yellow Card
J. Macotelo (54`)
Primera Division - Sunday 10th February
Municipal Pérez Zeledón  
2-1
  Belen
Goal
N. Monge (72`)
Goal
J. Aguirre (68`)
Yellow Card
K. Waston (34`)
(0-0)
Yellow Card
A. Contreras (75`)
Goal (Pen)
M. Mena (65`)
Yellow Card
J. Chan (51`)
Primera Division - Thursday 24th January
  Deportivo Saprissa  
  Belen
Yellow Card
D. Estrada (90`)
Red Card
J. Cordero (90`)
Yellow Card
J. Cordero (81`)
Yellow Card
G. Badilla (39`)
Goal
J. Bustos (16`)
(1-1)
Yellow Card
R. Blanco (89`)
Yellow Card
M. Mena (68`)
Goal
J. Macotelo (41`)
Yellow Card
J. Chan (20`)
Primera Division - Tuesday 22nd January
  Limón  
  Belen
Goal
K. Bernard (66`)
Yellow Card
J. Camacho (54`)
(0-0)
Red Card
M. Chávez (81`)
Goal
M. Mena (57`)
Yellow Card
M. Mena (53`)
Primera Division - Sunday 13th January
LD Alajuelense  
0-0
  Belen
Yellow Card
E. Palma (20`)
(0-0)
Yellow Card
O. Guzmán (89`)
Yellow Card
C. Acosta (65`)
Yellow Card
J. Macotelo (34`)
Yellow Card
J. Chan (26`)
Primera Division - Sunday 25th November
Puntarenas  
3-2
  Belen
Goal
J. Sánchez (79`)
Goal
D. Brenes (75`)
Yellow Card
D. Quirós (31`)
Goal
J. Venegas (8`)
(1-0)
Goal
A. Santana (85`)
Goal
E. Sirias (54`)
Yellow Card
M. Mena (20`)
Primera Division - Sunday 11th November
AD Carmelita  
2-2
  Belen
Yellow Card
E. Gómez (82`)
Red Card
M. Marín (16`)
Goal
J. Chacón (13`)
Goal
D. Jiménez (2`)
(2-1)
Yellow Card
J. López (86`)
Yellow Card
R. Blanco (77`)
Yellow Card
R. Ramírez (74`)
Goal
A. Santana (55`)
Yellow Card
O. Guzmán (45`)
Goal
A. Santana (40`)
Yellow Card
A. Arrieta (20`)
Primera Division - Sunday 4th November
Municipal Pérez Zeledón  
0-1
  Belen
Yellow Card
E. Rodríguez (63`)
(0-1)
Yellow Card
C. Acosta (84`)
Yellow Card
A. Santana (73`)
Goal
A. Santana (39`)
Primera Division - Thursday 1st November
  LD Alajuelense  
  Belen
Goal
C. Oviedo (90`)
Yellow Card
J. Salvatierra (45`)
(0-0)
Yellow Card
E. Marín (88`)
Yellow Card
M. Mena (56`)
Yellow Card
O. Guzmán (39`)
Yellow Card
B. Acosta (17`)
Primera Division - Sunday 21st October
Santos de Guápiles  
3-0
  Belen
Yellow Card
D. Madrigal (73`)
Yellow Card
R. Rodríguez (45`)
Goal
C. Lagos (40`)
Yellow Card
J. Ordain (37`)
Goal
L. Sequeira (33`)
Goal
J. Madrigal (18`)
(3-0)
Primera Division - Sunday 7th October
  Uruguay  
  Belen
Yellow Card
R. Dawson (81`)
Yellow Card
K. Cunningham (72`)
Yellow Card
D. Myrie (29`)
(0-0)
Yellow Card
R. Blanco (84`)
Goal
R. Blanco (70`)
Primera Division - Sunday 16th September
  CS Herediano  
  Belen
Red Card
L. Moreira (90`)
Yellow Card
I. Gómez (85`)
Yellow Card
L. Moreira (59`)
Yellow Card
P. Salazar (39`)
Yellow Card
M. Obando (33`)
Goal
I. Gómez (12`)
(1-0)
Yellow Card
A. Contreras (90`)
Yellow Card
M. Mora (90`)
Red Card
B. Acosta (87`)
Goal
A. Furtado (82`)
Yellow Card
M. Mena (66`)
Yellow Card
C. Méndez (55`)
Yellow Card
B. Acosta (54`)
Yellow Card
R. Blanco (23`)
Primera Division - Sunday 2nd September
  Deportivo Saprissa  
  Belen
Red Card
J. Castro (89`)
Yellow Card
Ó. Duarte (9`)
(0-1)
Yellow Card
O. Guzmán (55`)
Goal
C. Clark (54`)
Yellow Card
R. Ramírez (51`)
Yellow Card
J. López (37`)
Goal
A. Santana (4`)
Primera Division - Sunday 19th August
Limón  
1-1
  Belen
Yellow Card
Joseph Centeno (87`)
Red Card
H. Cooper (70`)
Goal
D. Cameron (67`)
Yellow Card
Rodrigo de Souza (64`)
Yellow Card
G. Barthley (13`)
(0-1)
Yellow Card
M. Barquero (89`)
Yellow Card
M. Mena (46`)
Yellow Card
O. Guzmán (29`)
Goal
J. López (10`)
Red Card
G. Moreira (5`)
Primera Division - Thursday 9th August
AD San Carlos  
1-0
  Belen
Red Card
D. Carvajal (90`)
Goal
Cleber Lucas (48`)
Yellow Card
S. Sánchez (20`)
(0-0)
Red Card
M. Mora (90`)
Red Card
A. Santana (90`)
Yellow Card
C. Clark (75`)
Yellow Card
A. Rodríguez (69`)
Yellow Card
J. López (69`)
Yellow Card
E. Sirias (17`)
Primera Division - Wednesday 25th July
CS Cartaginés  
1-1
  Belen
Goal
I. Pailos (28`)
(1-1)
Goal
E. Sirias (25`)
Primera Division - Monday 23rd April
AD San Carlos  
0-3
  Belen
Yellow Card
V. Portuguéz (90`)
(0-0)
Yellow Card
A. Santana (90`)
Goal
J. López (85`)
Goal (Pen)
M. Mena (80`)
Yellow Card
Felipe Chaves (70`)
Goal
Felipe Chaves (70`)
Yellow Card
E. Marín (46`)
Primera Division - Sunday 15th April
  Santos de Guápiles  
  Belen
Yellow Card
E. Scott (68`)
Goal
C. Lagos (67`)
Goal
K. Fajardo (63`)
(0-0)
Yellow Card
M. Chávez (57`)
Primera Division - Sunday 1st April
  Puntarenas  
  Belen
Goal
D. Quirós (78`)
Goal
D. Quirós (50`)
Goal
R. Segura (41`)
Goal
J. Sánchez (35`)
Yellow Card
Jameson Scott (26`)
(2-0)
Yellow Card
M. Mena (72`)
Goal
J. Macotelo (55`)
Yellow Card
M. Chávez (52`)
Primera Division - Sunday 25th March
Orión  
2-2
  Belen
Goal
A. Marrero (88`)
Yellow Card
M. Hernández (70`)
Goal
J. Valderramos (47`)
Yellow Card
D. Díaz (45`)
Yellow Card
R. Gamboa (42`)
(0-2)
Yellow Card
M. Chávez (89`)
Yellow Card
A. Contreras (89`)
Yellow Card
M. Barquero (59`)
Goal
J. López (45`)
Yellow Card
B. Acosta (37`)
Goal
B. Vega (17`)
Primera Division - Sunday 11th March
  LD Alajuelense  
  Belen
Red Card
E. Palma (89`)
Goal
J. Salvatierra (58`)
Yellow Card
C. Meneses (51`)
Yellow Card
P. Gabas (7`)
(0-1)
Red Card
J. Macotelo (89`)
Yellow Card
M. Chávez (72`)
Goal
A. Santana (40`)
Yellow Card
M. Castillo (18`)
Primera Division - Sunday 26th February
  Limón  
  Belen
Yellow Card
L. Hernández (88`)
Red Card
C. González (53`)
Yellow Card
C. González (50`)
Yellow Card
D. Cameron (49`)
(0-0)
Yellow Card
M. Mena (11`)
Yellow Card
J. López (5`)
Primera Division - Friday 17th February
  Deportivo Saprissa  
  Belen
Yellow Card
Ó. Duarte (43`)
(0-0)
Yellow Card
M. Chávez (62`)
Yellow Card
J. Mora (14`)
Primera Division - Sunday 5th February
CS Herediano  
2-1
  Belen
Yellow Card
M. Angulo (90`)
Yellow Card
M. Díaz (89`)
Yellow Card
Ó. Rojas (28`)
Yellow Card
J. Cordero (26`)
Goal
V. Núñez (15`)
Goal
E. Ramírez (10`)
(2-0)
Goal
M. Chávez (85`)
Yellow Card
M. Mena (50`)
Red Card
J. Chan (39`)
Yellow Card
M. Chávez (36`)
Yellow Card
J. Chan (35`)
Primera Division - Sunday 29th January
CS Cartaginés  
3-2
  Belen
Yellow Card
Y. Balladares (90`)
Yellow Card
D. Hernández (70`)
Goal
P. Brenes (46`)
Yellow Card
H. Araúz (34`)
Goal
E. Valverde (30`)
Goal
D. Fonseca (24`)
(2-1)
Goal
J. Mora (77`)
Goal
E. Marín (34`)
Yellow Card
M. Barquero (9`)
Primera Division - Sunday 15th January
Municipal Pérez Zeledón  
2-1
  Belen
Goal (Pen)
K. Soto (67`)
Yellow Card
Rigoberto Salas (60`)
Goal
R. Arias (54`)
Yellow Card
K. Waston (39`)
Yellow Card
K. García (34`)
Yellow Card
A. Gómez (1`)
Yellow Card
N. Monge (1`)
(0-0)
Yellow Card
M. Mena (90`)
Yellow Card
R. Ramírez (90`)
Goal
M. Castillo (59`)
Yellow Card
J. Macotelo (25`)
Yellow Card
B. Acosta (18`)
Primera Division - Sunday 6th November
AD San Carlos  
4-0
  Belen
Goal
D. País (85`)
Goal
D. País (76`)
Goal
J. Solís (71`)
Goal
D. País (65`)
Yellow Card
E. Munguio (60`)
Yellow Card
V. Portuguéz (40`)
(0-0)
Yellow Card
A. Sánchez (61`)
Yellow Card
B. Acosta (53`)
Primera Division - Sunday 30th October
CS Cartaginés  
3-2
  Belen
Yellow Card
P. Brenes (83`)
Goal
R. Brenes (82`)
Goal
Eneas (59`)
Goal
E. Valverde (39`)
Yellow Card
J. Villalobos (29`)
Yellow Card
D. Fonseca (17`)
(1-1)
Yellow Card
M. Mora (83`)
Yellow Card
E. Alfaro (82`)
Goal (Pen)
E. Alfaro (78`)
Yellow Card
R. Ramírez (75`)
Yellow Card
C. Quesada (41`)
Goal
E. Alfaro (15`)
Primera Division - Sunday 16th October
Orión  
3-1
  Belen
Yellow Card
K. García (88`)
Yellow Card
Ó. Esteban Granados (63`)
Goal
J. Quiñónez (55`)
Goal
B. Solórzano (47`)
Goal
E. Cabalceta (42`)
(1-0)
Goal
O. Guzmán (71`)
Primera Division - Sunday 2nd October
LD Alajuelense  
1-0
  Belen
Yellow Card
P. Gabas (88`)
Yellow Card
K. Sancho (80`)
Yellow Card
C. Oviedo (52`)
Goal
A. Alpízar (33`)
Yellow Card
J. Acosta (30`)
(1-0)
Yellow Card
J. López (88`)
Yellow Card
J. Macotelo (86`)
Yellow Card
M. Mora (59`)
Yellow Card
O. Guzmán (31`)
Primera Division - Sunday 25th September
Santos de Guápiles  
1-1
  Belen
Goal
V. Scott (87`)
Yellow Card
Jason Scott (69`)
Yellow Card
J. Varela (63`)
Yellow Card
O. Villalobos (44`)
Yellow Card
V. Scott (5`)
(0-0)
Goal
M. Mena (90`)
Yellow Card
J. Macotelo (83`)
Yellow Card
M. Mena (34`)
Primera Division - Sunday 11th September
Puntarenas  
3-0
  Belen
Yellow Card
L. Carr (88`)
Goal
L. Carr (87`)
Yellow Card
Fernando Cardoso (81`)
Goal
Y. Ruiz (75`)
Goal
L. Carr (72`)
Yellow Card
D. Brenes (45`)
(0-0)
Yellow Card
B. Acosta (88`)
Yellow Card
A. Arrieta (25`)
Primera Division - Thursday 1st September
CS Herediano  
1-1
  Belen
Goal
O. Vargas (84`)
Yellow Card
J. Cordero (71`)
Red Card
C. Hernandez (45`)
Yellow Card
C. Hernandez (11`)
(0-1)
Yellow Card
R. Ramírez (77`)
Yellow Card
Roberto Rojas (63`)
Yellow Card
J. López (41`)
Goal
A. Arrieta (33`)
Yellow Card
J. Macotelo (30`)
Yellow Card
C. Méndez (25`)
Primera Division - Sunday 28th August
Municipal Pérez Zeledón  
0-1
  Belen
Yellow Card
N. Monge (72`)
Yellow Card
K. Waston (25`)
(0-1)
Yellow Card
O. Guzmán (59`)
Yellow Card
D. Elizondo (31`)
Goal
D. Elizondo (24`)
Primera Division - Sunday 14th August
Deportivo Saprissa  
0-0
  Belen
Yellow Card
J. Arrieta (76`)
Yellow Card
A. Solis (72`)
Yellow Card
M. Russell (55`)
(0-0)
Yellow Card
C. Méndez (90`)
Yellow Card
A. Arrieta (78`)
Yellow Card
M. Mena (48`)
Primera Division - Thursday 4th August
Limón  
2-1
  Belen
Yellow Card
J. Centeno (89`)
Goal
I. Gómez (87`)
Yellow Card
I. Gómez (82`)
Goal (Pen)
K. McLean (20`)
(1-0)
Yellow Card
G. Palacios (71`)
Goal
A. Santana (47`)
Yellow Card
A. Santana (28`)
Liga De Ascenso - Saturday 28th May
Cartagena  
0-0
  Belen
Liga De Ascenso - Sunday 22nd May
Uruguay  
0-1
  Belen
Liga De Ascenso - Thursday 5th May
Jaco Rays  
1-2
  Belen
Liga De Ascenso - Sunday 1st May
Pumas Generaleña  
2-1
  Belen
Liga De Ascenso - Sunday 17th April
La Suerte  
1-0
  Belen
Liga De Ascenso - Saturday 26th March
Municipal Liberia Mia  
1-2
  Belen
Liga De Ascenso - Sunday 13th March
Sagrada Familia  
1-1
  Belen
Liga De Ascenso - Sunday 27th February
Uruguay  
3-1
  Belen
Liga De Ascenso - Sunday 20th February
Cariari  
0-0
  Belen
Liga De Ascenso - Saturday 29th January
Desamparados  
1-3
  Belen
Liga De Ascenso - Sunday 16th January
La Suerte  
0-2
  Belen
Liga De Ascenso - Sunday 19th December
Cartagena  
0-0
  Belen
Liga De Ascenso - Sunday 12th December
Turrialba  
0-2
  Belen
Liga De Ascenso - Friday 10th December
Grecia  
1-1
  Belen
Liga De Ascenso - Thursday 25th November
Desamparados  
0-3
  Belen
Liga De Ascenso - Sunday 24th October
Municipal Liberia Mia  
0-4
  Belen
Liga De Ascenso - Sunday 10th October
Sagrada Familia  
2-0
  Belen
Liga De Ascenso - Sunday 26th September
Uruguay  
1-2
  Belen
Liga De Ascenso - Sunday 19th September
Cariari  
1-3
  Belen
Liga De Ascenso - Saturday 28th August
Desamparados  
1-2
  Belen
Liga De Ascenso - Sunday 15th August
La Suerte  
2-0
  Belen
Liga De Ascenso - Sunday 28th March
El Roble  
0-3
  Belen
Liga De Ascenso - Wednesday 17th March
Deportivo Saprissa II  
0-1
  Belen
Liga De Ascenso - Sunday 28th February
Uruguay  
2-2
  Belen
Liga De Ascenso - Sunday 21st February
Cariari  
1-1
  Belen
Liga De Ascenso - Sunday 31st January
Limón  
4-1
  Belen
Liga De Ascenso - Sunday 17th January
La Suerte  
0-1
  Belen
Liga De Ascenso - Sunday 29th November
Grecia  
1-0
  Belen
Liga De Ascenso - Friday 27th November
Barrio México  
2-0
  Belen
Liga De Ascenso - Sunday 25th October
El Roble  
2-2
  Belen
Liga De Ascenso - Sunday 11th October
Deportivo Saprissa II  
1-1
  Belen
Liga De Ascenso - Saturday 26th September
Uruguay  
0-1
  Belen
Liga De Ascenso - Sunday 20th September
Cariari  
1-0
  Belen
Liga De Ascenso - Sunday 30th August
Limón  
1-4
  Belen
Liga De Ascenso - Sunday 16th August
La Suerte  
0-0
  Belen

Latest News, Blogs & Podcasts

Newspapers
 
Blogs
 
Podcasts
 
The traffic along I-25 hums quietly just a quarter of a mile away, with the Belen High School football stadium about as close to a major thoroughfare as any facility in New Mexico. The parallel in this case is obvious, since the Eagles continue to be ...
If the last three seasons were a movie, the Los Lunas football team would have been the leading men, a talented group that was among the favorites in Class 4A. The 2014 season finds the Tigers playing the role of underdog, and ... “It's true that ...
- 7 hours ago
Upstarts two years ago as New Mexico's newest high school football team, this year's Centennial Hawks could very well be on the cusp of being one of the state's best in Class 5A. Although the Hawks graduated some good players from its Class 4A playoff ...
- 4 days ago
Centennial has a much more difficult district than the first two years of the program's history but the Hawks should be contenders in District 3-5A with Belen and Los Lunas. The Hawks don't need a victory Friday as much from that standpoint, but a ...
Overall, eight high school football players from the county were tapped to play in the 4A/5A North-South All-Star Football game held in Albuquerque on Wednesday, July 30 — Belen's Trenton Barba and Andrew Castillo as well as Los Lunas' Jalen Chavez, ...
Valley Courier - 1 week ago
He is survived by wife Rose M. Archuleta of Manassa, CO; daughters Rochelle (Miguel) Gonzalez of Washington, DC; Janice Archuleta of Monterey, CA; sons Frank Archuleta Jr. of Manassa, CO; and Jonathan Archuleta of Alamosa, CO; two grandchildren Belen ...
Football is actually now split into seven classes, Class 6A down to Class 2A plus six-man and eight-man football (essentially Class A). Baseball is now split into five classes instead of four (Class A and 2A are a combined Class A/2A). All other sports ...
MiamiDolphins - 1 week ago
Teams that represented Dade County were American Senior, Archbishop Carroll, Belen Jesuit, Braddock, Champagnat Catholic, Columbus, Coral Gables, Dr. Michael M. Krop, Ferguson, Florida Christian, Hialeah, Hialeah Gardens, Hialeah Miami Lakes, ...
Ocean Bank Field at FIU Stadium has hosted many events such as the 2009 and 2011 CONCACAF Gold Cup, the annual Belen-Columbus football game, concerts, non-intercollegiate sporting events and other community activities. Ocean Bank Field at FIU ...
The Grynder assists the “Spirit Leader” with cheers and keeping the band's spirit up during football games. The leadership lesson — being a ... Merck Serono's CEO, Belén Garijo, M.D., taught me the importance of being flexible. Though I came to the ...
   
Kick4Life - changing lives through football